Příběhy míst v žatecké synagoze

Dnes odpoledne byla v žatecké synagoze zahájena výstava Příběhy míst. Klade si za cíl prezentovat dosud Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR realizovaný výzkum a dokumentaci pamětních míst na komunistický režim v České republice a postihnout historické a kulturní aspekty vytváření soudobé paměti národa z hlediska společenské reflexe života v období komunismu. 

Z probíhajícího výzkumu a dokumentace se pořizují databáze a sbírky jako podkladové materiály pro odborné a vědecké a popularizační výstupy projektu jako je například databáze pamětních míst s příslušnými archivními materiály, fotodokumentace, sbírka pořízených rozhovorů s pamětníky historických událostí, jenž se bude orientovat jednak na získání osobních svědectví a zároveň na její reflexi v povědomí současníků. Databáze bude po skončení projektu dále přístupna na pracovišti Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR jako pramen pro další badatele. 
 
Výsledky výzkumu a dokumentace jsou a dále budou publikovány také knižně, v odborných časopisech a v podobě specializované mapy zachycující faktografickou, typologickou a reflexivní rovinu zkoumaného tématu. Stěžejním výstupem, zasazujícím topografii míst paměti na komunistický režim do širšího kontextu českých soudobých dějin, bude ilustrovaný slovník českých dějin let 1948-1989 jako všeobecná historická příručka pro širokou veřejnost. Součástí projektu je také vzdělávací program pro školy.
 
Výstava byla připravena na základě spolupráce Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. a Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za podpory Muzea města Ústí nad Labem. Vedoucí projektu výstavy je Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., kurátorem výstavy je Mgr. Václav Houfek. Architektonické řešení navrhli She Architect pod vedením Kristiny Magasanikové, ta se podílela také na konceptu výstavy spolu s Janem Magasanikem a Tomášem Celiznou. Výrobu a produkci výstavy zajistila firma LN-Design pod vedením Luďka Novotného. Výstava a katalog jsou financovány v rámci projektu NAKI č. 34: Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo kultury ČR.
 
Na zahájení výstavy bude přítomen ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. a ředitelka Ústavu slovansko-germánských studií Filozofické fakulty UJEP Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.